คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์
...
ศ. (เกียรติคุณ) ดร.มนัส สุวรรณ
กรรมการประจำสำนักวิชา
...
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
กรรมการประจำสำนักวิชา
...
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
กรรมการประจำสำนักวิชา

...
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา
...
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา
...
ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา

...
ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหลักสูตรการสอน
...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
...
ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายผลิตบัณฑิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
...
ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

...
อ.ทศพล คชสาร
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
...
อ.กันย์ธนัญ สุชิน
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม
...
ดร.ณรงค์ เจนใจ
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
...
รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
...
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน
ประธานสาขาวิชา
สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น
...
อ.นครินทร์ น้ำใจดี
ประธานสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
...
ผศ.ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
ประธานหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค