คณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์

...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
...
ศ. (เกียรติคุณ) ดร.มนัส สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
...
ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
...
รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

...
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา
...
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา
...
ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา

...
ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
รองคณบดีด้านงานจัดการศึกษา
...
ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา, ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

...
ผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ
ผู้ช่วยคณบดีด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
...
อ.อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านการบริหารงานทั่วไป(ประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์)
...
ผศ.ศมล สังคะรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษา

...
อ.ทศพล คชสาร
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
...
ผศ.ดร.กันย์ธนัญ สุชิน
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม
...
ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงค์
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
...
อ.ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
ประธานแขนงวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
...
รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
...
ผศ.นครินทร์ น้ำใจดี
ประธานแขนงวิชา
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
...
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
ประธานหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค