คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์
...
ศ. (เกียรติคุณ) ดร.มนัส สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
...
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
...
ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

...
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา
...
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา
...
ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
ที่ปรึกษาประจำสำนักวิชา

...
ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
รองคณบดีด้านงานจัดการศึกษา
...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
รองคณบดีด้านงานวิจัยและพัฒนา งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
...
ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
...
ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานจัดการศึกษา(ประกันคุณภาพการศึกษา)

...
อ.ทศพล คชสาร
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
...
ดร.กันย์ธนัญ สุชิน
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม
...
ผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
...
รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
...
อ.นครินทร์ น้ำใจดี
ประธานสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
...
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
ประธานหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค