บุคลากรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

...
ผศ.ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
ประธานหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
...
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
อาจารย์
...
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
อาจารย์
...
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน
อาจารย์