บุคลากรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

...
ผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
...
ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
อาจารย์
...
ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงค์
อาจารย์
...
ผศ.จามรี พระสุนิล
อาจารย์
...
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
อาจารย์

...
อ.ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์
เลขานุการ