บุคลากรสายสนับสนุน
ประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำนักงานสำนักวิชาสังคมศาสตร์


...
นางสาวเสริมศรี สุขสืบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสำนักงาน
...
นางศรีสมร พิริยะสุรวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
นายพรพจน์ ศรีพรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
...
นายประชา แซ่จ๋าว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
นายสว่าง พึ่งศรี
พนักงานภาคสนาม

สำนักงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์


...
นายณัฐวุฒิ เงาะหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
นางสาวพัชรีพร แดงฟู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
นายอภิเดช นิคม
พนักงานห้องปฏิบัติการ
...
นางสาววันเฉลิม มูลวงค์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


...
นางสาววรางคณา กาทองทุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
นายธงชัย ลาหุนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์สิ่งทอล้านนา


...
นางจำเนียร นามวงค์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
...
นางศรี ธรรมวงค์
ช่างทอผ้า