บุคลากรสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

...
อ.นครินทร์ น้ำใจดี
ประธานสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
...
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
อาจารย์
...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
อาจารย์
...
ผศ.ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์
อาจารย์
...
ดร.สุธีรา คณะธรรม
อาจารย์
...
อ.ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
อาจารย์
...
อ.พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
อาจารย์

...
อ.วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เลขานุการ