สายตรงผู้บริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์

...
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์
lelatree@gmail.com 086-522-6191

...
ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
รองคณบดีด้านงานจัดการศึกษา
em_jeeranun_cha@crru.ac.th
053-776-000 ต่อ 1222
...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
รองคณบดีด้านงานวิจัยและพัฒนา งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
pattareepan.p@gmail.com
053-776-000 ต่อ 1212
...
ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
sasiphat.mek@crru.ac.th
053776000 ต่อ 1224, 1225
...
ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานจัดการศึกษา(ประกันคุณภาพการศึกษา)
petsawat.kan@crru.ac.th
053776000 ต่อ 1224, 1225