บุคลากรแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

...
ผศ.นครินทร์ น้ำใจดี
ประธานแขนงวิชา
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
อาจารย์

...
ผศ.พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
เลขานุการ