บุคลากรแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
สาขาวิขาสังคมศาสตร์

...
อ.นครินทร์ น้ำใจดี
ประธานแขนงวิชา
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
อาจารย์

...
อ.พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
เลขานุการ