แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ปราสาทศพ) บ้านร่องบัวลอย

วัฒนธรรมการนำศพขึ้นวางบนปราสาทมาใช้ประกอบพิธีศพ ซึ่งการสร้างปราสาทในแต่ละพื้นที่จะมีการสร้างที่แตกต่างกันออกไป มีรูปทรงและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งก็มีผลมาจากโลกทัศน์บนพื้นฐานของพุทธจารีต ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ประจำท้องถิ่นส่งผลให้เกิดความหลากหลายของภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพชนที่มีต่อความศรัทธาและความเชื่อต่อพิธีกรรมและศาสนา จึงนับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่คุณค่าต่อการสืบสาน เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปราสาทศพจึงเป็นการมองเห็นคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคล้านนา ที่ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นภูมิปัญญาและเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อในเรื่องของความตาย เป็นเครื่องหมายแห่งความศรัทธาแฝงไปด้วยนัยอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนของระบบคิดและคติความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายผสมผสานกับหลักธรรมคำสอนตามแนวพุทธปรัชญาในเรื่องของสัจธรรมของชีวิต การอนุรักษ์และการเก็บรวมรวบข้อมูลของรูปทรงปราสาทศพจึงเป็นการสืบสานและอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาในเรื่องของศิลปวัตถุไว้ก่อนที่จะสูญหายไปกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

New Yorkองค์ความรู้การผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านกล้วย อำเภอพาน

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวัฒนธรรมไทลื้อกับการผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนำเข้าสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย” (Knowledge Management for Entrepreneurship of Tai-Lue 's Cultural Group with Goods Producing and Cultural Services into Cultural Tourism Activities in Phan District, Chiang Rai Province)

New York