ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 (เดิมเป็นคณะสังคมศาสตร์) ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปรับเปลี่ยนจากคณะสังคมศาสตร์เป็นสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และการบริหารจัดการศึกษาเทียบเท่ากับหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท / ปริญญาเอก)