ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

คณะสังคมศาสตร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และการบริหารจัดการศึกษาเทียบเท่ากับหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท / ปริญญาเอก)