บุคลากรสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

...
อ.ทศพล คชสาร
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
...
ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
อาจารย์
...
อ.อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
อาจารย์
...
ผศ.นพชัย ฟองอิสสระ
อาจารย์

...
ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา
เลขานุการ