บุคลากรสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

...
อ.ทศพล คชสาร
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
...
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
อาจารย์
...
อ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
อาจารย์
...
อ.อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
อาจารย์

...
ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา
เลขานุการ

...
ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
ที่ปรึกษาสาขาวิชา