บุคลากรสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

...
อ.กันย์ธนัญ สุชิน
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม
...
ผศ.ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
อาจารย์
...
ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
อาจารย์
...
อ.ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์
อาจารย์

...
อ.ทิพวรรณ เมืองใจ
เลขานุการ