SOCIAL-CRRU
รดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2567

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง จาก ผู้ช่วยศา... 30 เมษายน 2567

SOCIAL-CRRU
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย ระหว่าง มหาวิทยา... 9 เมษายน 2567

โครงการ CRRU U2T

CRRU U2T ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
CRRU U2T ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย