SOCIAL-CRRU
สำนักวิชาสังคมศาสตร์มอบของที่ระลีกอวยพรปีใหม่2565 หน่วยงาน มร.ชร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย ท่านอธิการบดี ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสงและคณะผู้บริหารได้ให้เกีย... 28 ธันวาคม 2564

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ คณบดีและผู้บริหารได้จ... 28 ธันวาคม 2564

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมพัมนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ" ให้กับค... 28 ธันวาคม 2564