SOCIAL-CRRU
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงควา...

สำนักวิชาสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณ... 23 พฤษภาคม 2565

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้า... 23 พฤษภาคม 2565

SOCIAL-CRRU
อาจารย์และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโล...

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร มะโนวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา... 20 พฤษภาคม 2565