SOCIAL-CRRU
หยั่งเสียงสรรหาคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณ... 2 ธันวาคม 2565

SOCIAL-CRRU
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์ก... 25 พฤศจิกายน 2565

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักศึกษาและวิทยากรกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารจา...

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้กิจกรรมกิจกรรมอบรมเพื... 23 พฤศจิกายน 2565

โครงการ CRRU U2T

CRRU U2T ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
CRRU U2T ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย