SOCIAL-CRRU
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย ระหว่าง มหาวิทยา... 9 เมษายน 2567

SOCIAL-CRRU
การประกวดตุงล้านนาบูชาพระธาติเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจ... 19 มีนาคม 2567

โครงการ CRRU U2T

CRRU U2T ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
CRRU U2T ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย