SOCIAL-CRRU
สังคมศาสตร์เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม" ประเภท "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ประจำป...

คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านง... 15 ธันวาคม 2565

SOCIAL-CRRU
หยั่งเสียงสรรหาคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณ... 2 ธันวาคม 2565

SOCIAL-CRRU
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์ก... 25 พฤศจิกายน 2565

โครงการ CRRU U2T

CRRU U2T ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
CRRU U2T ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย