บุคลากรสาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น

...
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน
ประธานสาขาวิชา
สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น
...
ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม
อาจารย์
...
ดร.สมบัติ บุญคำเยือง
อาจารย์
...
ผศ.ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
อาจารย์
...
ดร.อดิเทพ วงค์ทอง
อาจารย์

...
ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
เลขานุการ