บุคลากรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

...
รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
...
อ.ศมล สังคะรัตน์
อาจารย์
...
อ.วาสนา ติวงค์
อาจารย์
...
อ.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ
อาจารย์

...
อ.วาสนา เสภา
เลขานุการ