บุคลากรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

...
รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
...
ผศ.ศมล สังคะรัตน์
อาจารย์
...
ผศ.วาสนา ติวงค์
อาจารย์
...
ผศ.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ
อาจารย์
...
ผศ.จิราพร มะโนวัง
อาจารย์
...
ผศ.กนกวรรณ ปลาศิลา
อาจารย์

...
ผศ.วาสนา เสภา
เลขานุการ