U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 28 - 29 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จ... 3 กันยายน 2564


U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงร... 3 กันยายน 2564


U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 26 - 27 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย... 3 กันยายน 2564


การตรวจงานประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ผู้ร่วมผิดชอบ ได้เข้ารับการตรวจงานประกันคุณภาพการศึ... 30 สิงหาคม 2564


กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่... 19 สิงหาคม 2564