ร่วมน้ำใจ ร่วมมือกัน สู้ภัย COVID-19

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชา ได้นำหน้ากากอนามัย และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปสมทบกับหน่วยงานอ... 27 พฤษภาคม 2564


สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ดร.กันย์ธนัญ สุชิน ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาได้ลงนา... 27 พฤษภาคม 2564


สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย อาจารย์ทศพล คชสาร ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาข... 17 พฤษภาคม 2564


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ผศ.มาลี หมวกกูล ประธานสาขาวิชา พร้อมบุคลากรประจำสาขาได้ลงนามประ... 11 พฤษภาคม 2564


การพัฒนาสังคมลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาได้ลงนามประก... 11 พฤษภาคม 2564