ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Development
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรที่ศึกษาทฤษฎีทางสังคมและกระบวนการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา ชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิชาเคราะห์ปัญหาทางสังคม การวางแผน รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงปัญญาชน

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สามารถเข้าทำงานด้านการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรางพัฒนาสังคมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociology and Anthropology Program
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คำว่า สังคมวิทยา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ส่วน มานุษยวิทยา เป็นการศึกษาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมและชีวภาพของมนุษย์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์โดยบูรณาการความรู้จากหลายสาขา อาทิ จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถประกอบอาชีพเป็นนักสารคดี นักวิจัย หรือนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ อาทิ กรมราชทันฑ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
Bachelor of Arts Program in Applied Home Economics
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ประยุกต์)
Bachelor of Arts (Applied Home Economics)
รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สุขภาพ ความงาม และการบริการ

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น นักวิชาการคหกรรมศาสตร์ นักจัดการด้านสุขภาพและความงาม นักจัดการอาหารและการบริการในครอบครัว ชุนชน โฮมสเตย์ รีสอร์ทและโรงแรม และประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Bachelor of Science Program in Geographic Information System
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
Bachelor of Science (Geographic Information System)
รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แขนงต่าง ๆ และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร์รวมถึงวิชาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ อาทิ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ระบบระบุพิกัดโลกด้วยดาวเทียม(GPS) การสำรวจและจัดทำแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
Bachelor of Science Program in Social Psychology
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม)
Bachelor of Science (Social Psychology)
รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่า ผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรและผู้คนมีอิทธิพลต่อกันอย่างไร ศึกษาเรื่องความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ความก้าวร้าว การเปลี่ยนเจตคติของคนอื่น การช่วยเหลือคนอื่น การโน้มน้าวใจคนอื่น การคล้อยตาม การร่วมมือ การแข่งขัน อิทธิพลทางสังคม

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชิพเป็นนักจิตวิทยา นักวิชาการ ครู อาจารย์ ในสถาบัน การศึกษาของรัฐ และเอกชน นักวิจัยจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ งานฝึกอบรม งานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานคุมประพฤติ และนักทัณตวิทยา กระทรวงยุติธรรม

ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
Cultural Resource Management Program
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม )
Bachelor of Arts (Cultural Resource Management)
รายละเอียด

บัณฑิตสังคมศาสตร์เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านสังคม และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

งานที่รองรับ
  • นักวิชาการวัฒนธรรมในหน่วยงานราชการ
  • ภัณฑารักษ์
  • ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม (SME)
  • นักออกแบบการสินค้าทางวัฒนธรรม
  • นักจัดกิจกรรม ผู้ประสานงานและจัดงานวัฒนธรรม (Organizer)
  • นักออกแบบการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
  • ผู้จัดการหอศิลป์
  • ข้าราชการและพนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม