ตัวอย่างบันทึกข้อความ-คำสั่ง ปรับปรุงล่าสุด ปี 2567 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565(ฉบับร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 256 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบของหลักสูตร 2564