ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newtview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการว่างลง เพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีองค์ประกอบครบตามที่ข้อบังคับกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงต้องเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง โดยแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้แก่ ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด หลักเกณฑ์การสมัครตามเอกสารดังแนบ
ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   7 ก.ย. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร