ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ

จากการแข่งขันการประกวดสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ ผลการตัดสินเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ได้แก่ นางสาวฉัตรรุจิ นนทธิ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล ได้แก่ นางสาวกนกรดา ปิงนวล นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้แก่ นักศึกษาสาชาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นางสาวกรรณิการ์ วันดี     
นางสาวศลิษา ใจเป็ง
นายนายณรงศ์กต ใจคิด
นางสาวสุนันทา พระวงค์คำ
นายณัทตกานต์ แสนสุภา
นางสาว ปนัดดา มีอิสระ

นางสาวชนิกานต์ จอมวงศ์
นางสาวกาญจนา กำพรม

นางสาวสุภัทษร ดิ่งรัมย์


ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   1 ก.ย. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร

No results found.