ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

แจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอม 1 /2558

มร.ชร.แจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง 27 สิงหาคม – 20 กันยายน 2558ผ่านธนาคารและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  พร้อมเปิดโอกาสให้ นศ. ที่ไม่พร้อมแจ้งกองคลัง บัดนี้ - 15 กันยายนนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาทุกระดับชั้นปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม – 20 กันยายน 2558ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาต้องโหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินที่ www.reg.crru.ac.th เพื่อนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ธ.กรุงเทพ จำกัด  และ ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  ทั่วประเทศ
วันที่ 20 กันยายน 2558เป็นวันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาจะต้องดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบ
หมายเหตุนักศึกษาที่ประสบปัญหาในการชำระเงินไม่ ทันตามเวลากำหนด  ให้ติดต่อกองคลังภายในวันที่  15 กันยายน 2558เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อนำเสนออธิการบดีพิจารณาดำเนินการต่อไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพราะใกล้ถึงกำหนดของการชำระเงินแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวท่านเอง

ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   24 ส.ค. 2015