ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหรณ์ จำนวน 3 อัตรา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหรณ์ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 16 ตุลาคม 2558

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร การคลัง การบริหาธุรกิจ เศณษฐศาสตร์หรือพาณิชยศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือในทางที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 022418250 - 1
ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   6 ต.ค. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร