ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 13 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75
- เกรดเฉลี่ยสถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.0

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/
ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   6 ต.ค. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร