CRRU Social Innovation Challenge 2019

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 (Word)
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 (PDF)

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. สมาชิกในทีมจำนวน 3-5 คน
 3. ไม่จำกัดระดับชั้นของสมาชิกในทีม
 4. ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
 5. อาจารย์ผู้คุมทีมหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน/ทีม
การเตรียมการเข้าร่วมแข่งขัน
 1. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมีคุณสมบัติ เช่น กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้
 2. ไม่ต้องส่งรูปเล่มรายงาน ไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์จัดนิทรรศการ เนื่องจากรูปแบบการแข่งขันจะให้การเลือกวัตถุดิบ และโจทย์ที่จะได้รับในวันแข่งขัน (7 พฤศจิกายน 2562) แล้วให้ทีมนักเรียนร่วมกันคิดนวัตกรรมทางสังคม ออกเป็นแนวคิด แต่ไม่ต้องประดิษฐ์เป็นชิ้นผลงาน โดยผู้จัดได้จัดเตรียมให้ดังนี้
  • โจทย์ที่ให้พัฒนาแนวคิด
  • วัตถุดิบที่จะให้เลือกมาพัฒนาเป็นแนวคิดตามโจทย์ที่กำหนด
  • วัสดุในการนำเสนอบนเวที
ขั้นตอนการแข่งขัน
 1. การแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 เป็นกิจกรรมแข่งขันในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแสดงออกถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” โดยเน้นประโยชน์ในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จในการทำงานกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 2. แต่ละทีมจะได้รับคูปองมูลค่า 500 บาทสำหรับเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมจากส่วนกลาง ซึ่งวัตถุดิบจะมีมูลค่าแตกต่างกัน และมีจำนวนจำกัด
 3. ให้เวลาเลือกซื้อวัตถุดิบโจทย์ 15 นาที
 4. หลังจากเลือกวัตถุดิบแล้วแต่ละทีมเข้าประจำจุดตามที่กำหนด เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระยะเวลา 10 นาที จากนั้นให้เฉพาะสมาชิกในทีม 5 คน หารือในการสร้างสรรค์แนวคิดทางนวัตกรรมสังคมภายในเวลา 20 นาที
 5. นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละทีมต่อคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที โดยนักเรียนทุกคนในทีมจะต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ พร้อมตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 2 นาที
 6. โรงเรียนใดที่ได้ส่งชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้แก่สำนักวิชาสังคมศาสตร์แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันใหม่ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วันทำการ
 7. ให้มารายงานตัวในระหว่างเวลา 7.30-8.45 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้านั่งในห้องประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงภายในเวลา 9.00 น.
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ให้ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ทางโทรสาร 053-702870 ต่อ 105 หรือทางอีเมล์ pattareepan.p@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 2. ชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงในใบสมัครเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อลงทะเบียนและเกียรติบัตร
สถานที่และกำหนดการในการแข่งขัน
 1. การแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 จะดำเนินการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างเวลา 7.30-8.45 น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3. ให้นักเรียนรวมตัวกันภายในหอประชุมใหญ่ในเวลา 9.00 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน (หากเลยเวลาจะตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน)
รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันมีการประเมินจากการนำเสนอบนเวที โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 7 นาที (รวมตอบคำถาม)

การนำเสนอบนเวที มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำเสนอนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้วยปากเปล่าบนเวที ที่ได้มาจากวัตถุดิบโจทย์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน ทีมละไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามจากคณะกรรมการ 2 นาที
  2. ลำดับของทีมในการนำเสนอบนเวทีมาจากการจับฉลาก
  3. ไม่อนุญาตให้ใช้การนำเสนอด้วย Power Point แต่ให้นำวัตถุดิบโจทย์ที่เลือกขึ้นมาประกอบการนำเสนอได้
เกณฑ์การให้คะแนนรอบนำเสนอบนเวที

คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยแบ่งการประเมินเป็นประเด็น ดังนี้

   • การเสนอให้เห็นถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา ความน่าสนใจของนวัตกรรมสร้างสรรค์ 10 คะแนน
   • ความเป็นไปได้ของการจัดทำนวัตกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 10 คะแนน
   • ความสอดคล้องกับประเด็นความมั่นคงทางอาหาร สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน 10 คะแนน
   • ความเหมาะสมของการเลือกวัตถุดิบโจทย์และ ความคุ้มค่าของการวางแผนใช้จ่ายคูปอง 10 คะแนน
   • มีบุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบคำถามที่เหมาะสม 10 คะแนน
รางวัลการแข่งขัน
 1. รางวัลการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน”
  1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
  4. รางวัลพิเศษ จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
   1. รางวัล Teamwork Award จำนวน 1 รางวัล
   2. รางวัล Savings Award จำนวน 1 รางวัล
   3. รางวัล Outstanding Presentation Award จำนวน 1 รางวัล
   4. รางวัล Inspiration Award จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัลเกียรติบัตร
  1. รางวัลระดับ เหรียญทอง มีคะแนนรวมตั้งแต่ 40 คะแนน ขึ้นไป
  2. รางวัลระดับ เหรียญเงิน มีคะแนนรวมตั้งแต่ 33-40 คะแนน
  3. รางวัลระดับ เหรียญทองแดง มีคะแนนรวมตั้งแต่ 25-32 คะแนน
 3. สำหรับโรงเรียน นักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
 4. รางวัลและเกียรติบัตรจะมอบให้หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันพร้อมกัน