- Doctor

Go to content

Main menu:

 การดำเนินการหลักสูตร

  • วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
   Q  วัน – เวลา  ราชการปกติ
   Q  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  เสาร์ – อาทิตย์
    ภาคเรียนที่  1   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
    ภาคเรียนที่  2   เดือนมกราคม – พฤษภาคม
    ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขา  และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  กรณีที่จบปริญญาโทไม่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
2.  มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า  3  ปี
3.  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยพิจารณาจาก
                   (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper – Based)  ไม่ต่ำกว่า  500  หรือ
                   (2) ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Computer – Based) ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
                   (3) ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet – Based)  ไม่ต่ำกว่า  61  หรือ
                   (4) ผลการสอบภาษาอังกฤษ  IELTS  ไม่ต่ำกว่า  5.5 
            กรณีผลสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางวิชาการและสอบผ่านตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2554 ข้อ 6
5. กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ให้เป็นไปตามการพิจารณาของ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. กรณีเข้าศึกษาต่อ แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลงานการวิจัย หรือได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด
  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
  • ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
           นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  รวมทั้งทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตำรา เอกสารและข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ทำให้นักศึกษาต้องมีปรับตัวเพิ่มขึ้น
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu