- Doctor

Go to content

Main menu:

ระบบการจัดการศึกษา

  •    ระบบ 
          ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  โดยภาค 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความจำเป็น และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  •   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
       มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคด้วยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
  •  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
         ไม่มี

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu