- Doctor

Go to content

Main menu:

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการเป็นนักวางแผน ยุทธศาสตร์ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
           2. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดุษฎีบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติของการเป็นนักวิชาการ ชั้นเลิศและเป็นผู้นำบริหารระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
           3. เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิต  ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน
        ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu