- Doctor

Go to content

Main menu:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โปรแกรมวิชา/ คณะ/ สำนักวิชาสังคมศาสตร์
 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย        :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
     ภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy Program in Regional Development Strategies
2.  ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)   
     ชื่อย่อ (ไทย)      :  ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Regional Development Strategies)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  Ph.D. (Regional Development Strategies)
3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     แบบ 1.1  54  หน่วยกิต เน้นเฉพาะวิทยานิพนธ์  เน้นวิจัย (Research Degree)  
     แบบ  2.1  54  หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 18 หน่วยกิต    เป็นแผนการศึกษางานรายวิชา และศึกษาการวิจัย
        
5.  รูปแบบของหลักสูตร
     5.1  รูปแบบ 
          แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
     1)  เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ เน้นวิจัย (Research Degree) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาชั้นสูง (Advanced Research and Development โดยผู้ศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน  54 หน่วยกิต 

      2) เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเพื่อให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างต่อเนื่องจึงมีภาคฤดูร้อน

    3) มีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือทฤษฎีใหม่ โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจมอบหมายให้นักศึกษาศึกษางานรายวิชาอื่นเพิ่มเติมรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการไม่น้อยกว่าในระดับชาติในประเด็นที่สนใจและเป็นประโยชน์ ต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศ  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอบทความในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนางานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ของตนมากยิ่งขึ้น

      4) นักศึกษาต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำวิทยานิพนธ์ตามกำหนดเวลาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

      5)  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมีความรู้ในเนื้อหาตรงตามที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาเป็นผู้ร่วมวิพากษ์ ร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้วิทยานิพนธ์เกิดความสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี
    5.1  เมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาครบ 3 ท่านแล้ว ให้พัฒนาโครงร่างที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษาเมื่อมีความพร้อมแล้วให้แจ้งความประสงค์ในการสอบป้องกันข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อทำการสอบโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบ หลังการสอบป้องกันข้อเสนอวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดส่งให้ตรวจสอบแก้ไขจนถูกต้องสมบูรณ์เพื่อขออนุมัติเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในการดำเนินการวิจัยลำดับต่อไป

    5.2 นักศึกษาดำเนินการพัฒนาวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนต่อไปในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ขอบเขตของเนื้อหาวิชา โดยมีการอ้างอิงทางวิชาการที่ถูกต้องพร้อมทั้งการจัดทำบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด เมื่อจัดทำสมบูรณ์แล้วให้แจ้งความประสงค์ในการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบจนสมบูรณ์ แล้วจึงดำเนินการนำเสนอวรรณกรรม โดยมีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน ร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาต้องตอบประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการปรับปรุงวรรณกรรมตามข้อเสนอแนะ ปรับแก้และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจนเป็นที่เรียบร้อย เพื่อดำเนินการวิจัยในลำดับต่อไป

    5.3 นักศึกษาดำเนินการพัฒนาวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อนำเสนอวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทุกขั้นตอนได้ผ่านการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านแล้ว เมื่อจัดทำสมบูรณ์แล้วให้แจ้งความประสงค์ในการนำเสนอระเบียบวิธีวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบจนสมบูรณ์ แล้วจึงดำเนินการนำเสนอระเบียบวิธีวิจัย โดยมีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิเดิมทั้ง 2 ท่าน ร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาต้องตอบประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยตามข้อเสนอแนะ ปรับแก้และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจนเป็นที่เรียบร้อย เพื่อดำเนินการวิจัยในลำดับต่อไป

    5.4 นักศึกษาดำเนินการพัฒนาวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนของข้อค้นพบจากการวิจัยเพื่อนำเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งทุกขั้นตอนได้ผ่านการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านแล้ว เมื่อจัดทำสมบูรณ์แล้วให้แจ้งความประสงค์ในการนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบจนสมบูรณ์ แล้วจึงดำเนินการนำเสนอข้อค้นพบของวิจัย การสรุป การอภิปรายผล โดยมีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิจากขั้นตอนที่ 5.2 ร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาต้องตอบประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อค้นพบตามข้อเสนอแนะ ปรับแก้เพิ่มเติมและจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจนเป็น ที่เรียบร้อยเพื่อดำเนินการวิจัยในลำดับต่อไป

    5.5 นักศึกษาดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่ครบทั้ง 5 บท เพื่อขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ผ่านการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน เมื่อจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดแล้วให้แจ้งความประสงค์ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยการสอบครั้งสุดท้ายจะมีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิจากขั้นตอนที่ 5.2 และประธาน การสอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 ท่าน ร่วมในการสอบ ซึ่งนักศึกษาต้องตอบประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการสอบ 2 ใน 3 จึงนับว่าเป็นการสอบผ่าน หลังจากนั้น ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ปรับแก้และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจนเป็นที่เรียบร้อย เพื่อดำเนินการอนุมัติรูปเล่มวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษาต้องดำเนินการเผยแพร่ผลงานตามที่หลักสูตรกำหนดเพื่อดำเนินการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป
               
       แบบ 2.1  เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษางานรายวิชาและศึกษาการศึกษาวิจัย เพิ่มเติมโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  ผู้เข้าศึกษา จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 18 หน่วยกิต
   5.2  ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง  พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu