- Doctor

Go to content

Main menu:

โครงสร้างหลักสูตร        
รายวิชา
แบบ 1.1
แบบ  2.1
1. รายวิชา (Coursework)   ไม่น้อยกว่า
   1.1  หมวดวิชาสัมพันธ์
   1.2  หมวดวิชาเฉพาะ
         - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
         - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
-
-
 
-
-
 54
6*
18
6
 
6
6
36
6*
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
54
54
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu