แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทุกคนของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นักวิจัยได้รับการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการและวิธีการในหลากหลายรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และส่งเสริมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติและเผยแพร่สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สำนักวิชามีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้น การอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม