ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล