ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

เป็นสำนักวิชาเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่สากล

วิสัยทัศน์

เป็นสำนักวิชาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน