วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับของประเทศ และประชาคมอาเซียน
  2. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของคณะวิชา
  3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
  5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย (Hub) ในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรักท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
  7. เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัย และการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  8. เพื่อพัฒนาบัณฑิตและบุคคลทั่วไปให้มีความคิดสร้างสรรค์งานอาชีพตามศาสตร์ของตนเองได้