วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีทักษะเด่น มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับของประเทศ และประชาคมอาเซียน
  2. เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัย
  3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรักท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
  5. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและผู้บริหารมีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล