พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะวิชาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
  2. มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของวิชาการรับใช้สังคม
  3. ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
  4. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
  5. ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้คณะวิชาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  6. สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
  7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
  8. พัฒนาบัณฑิตและบุคคลทั่วไปให้มีความคิดสร้างสรรค์งานอาชีพตามศาสตร์ของตนเอง