พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
  2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
  4. สืบสานและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
  5. พัฒนาสำนักวิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล