เอกลักษณ์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และนานาชาติ