เอกลักษณ์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตามแนวทางพระราชดำริ
ต่อต้านยาเสพติด
และดำรงชีวิตบนฐานประชาธิปไตย