เป้าหมาย

  1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
  3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
  4. เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
  6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ