เป้าหมาย

  1. บัณฑิตของคณะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและตามอัตลักษณ์ของคณะ
  2. มีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
  3. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดสังคม แห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
  4. บุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  5. เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน
  6. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ถูกนำไปปฏิบัติ เพื่อดำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่ระดับสากล และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
  7. ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  8. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด