Card image cap

กิจกรรมการจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ

วันที่ 16 มีนาคม 2564

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ โดยมี ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี่ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ทั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ และคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงภาพ

ภาพกิจกรรมกิจกรรมการจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ