Card image cap

ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดประชุมความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ตามปีงบประมาณ 2564 โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้การชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ กระประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประมวลภาพประชุมความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย