Card image cap

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการวิจัย การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ หลักสุตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยครั้งนี้ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีอาจารย์จากสำนักวิชานิติศาสตร์ นักศึกษาปริญาเอกหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์