Card image cap

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มเวลา 8.30 น. ณ อาคาร 101 ห้อง 10130 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ 2563