Card image cap

บริการวิชาการวัดเคราะห์พื้นที่ จัดสร้างแผนที่ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ. เวียงกือนา จ.เชียงราย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่ทำ “กิจกรรมบริการวิชาการการวัดที่ดิน” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ่นไอรักษ์ บ้านเวียงกือนา หมู่ 7 อ.เมือง จ.เชียงราย นำโดย อ.กรชนก สนิทวงค์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อ.ทศพล คชสาร ประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อทำกิจกรรมบริการวิชาการการวัดที่ดิน วิเคราะห์พื้นที่เก็บค่าพิกัดและจัดสร้างแผนที่ ได้แก่ 1. การวางแผนและเก็บข้อมูลค่าพิกัดรายแปลงของพื้นที่ มีทั้งหมด 65 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ และได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม (4 โซนพื้นที่) โดยมีกลุ่มชุมชนเป็นผู้นำทางในการเก็บข้อมูลค่าพิกัด 2. การปรับเขตพื้นที่รายแปลงและการสร้างแปลงเพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการวิสาหกิจอุ่นไอรักษ์เป็นผู้ระบุตำแหน่งที่ต้องการในแต่ละแปลงพื้นที่ 3. ข้อมูลค่าพิกัดรายแปลงจะถูกนำมาเข้าสู่การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่และความยาวของเส้นรอบแปลงของแต่ละแปลง ซึ่งสาขาวิชาฯ จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่จริงที่สอดคล้องกับ การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริง พร้อมยังได้เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการเรียนการสอนที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเขียนแผนที่เบื้องต้น การสำรวจเบื้องต้น ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯล