Card image cap

สวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบเพื่อมอบของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จากท่าน ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทายาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ได้ร่วมใจกันไปมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย

ภาพกิจกรรมมอบขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ