Card image cap

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

คณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่จบจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ ห้อง 10031 อาคาร 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย

ภาพกิจกรรมพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2563