Card image cap

กิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

มาตรฐานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา โดยกิจกรรมนี้ได้ จัดขึ้นที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง