Card image cap

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ และสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช และดร.รัตตมา รัตนวงศา พร้อมด้วยทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบัง เป็นวิทยากรตลอดการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งจัดที่ ห้อง เชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.ณัฏฐพล สันธิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและอยู่ร่วมตลอดกิจกรรมการอบรม

ภาพกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21