Card image cap

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งบุคลากรได้เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกันอย่างพร้อมเพรียง

ภาพการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย