Card image cap

แสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่าวมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ