Card image cap

นศ.มร.ชร.รับรางวัล“เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 63 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

วันที่ 25 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 “เด็กเยาวชนเจียงฮาย หัวใจจิตอาสา” โดยมีนายสุทธินัย สมรวย นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ตำแหน่งประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ,รองประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ,ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษา มร.ชร. เป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(อบจ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย บ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดเชียงราย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้มีเวทีในการเผยแพร่แสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย รวมถึงร่วมแสดงพลังของกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป