Card image cap

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันที่ 9 กันยายน 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้อง 11332 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ