Card image cap

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา ประสบการณ์การทำงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และกระบวนการถอดบทเรียนประมวลผลการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการ ของสำนักวิชาสังคมศาาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)