Card image cap

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอน

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอนโดยใช้ Google Classroom ให้กับอาจารย์ประจำสำนักวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการฝึกอบรมการใช้งาน google classroom และ google meet โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 ห้อง โดยมี อาจารย์อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัตร อาจารย์ประจำสาขาวิขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนายพรพจน์ ศรีพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการจัดอมรม กิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอน