Card image cap

ประชุมก่อนปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมและกรเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 และในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ด้วย

ภาพกิจกรรม